Népal – Trek dans l’Annapurna et Jungle – 3 semaines
| |

Katmandou – Patan – Bodnath – Bhaktapur – Nagarkot – Pokhara – Annapurna – Chitwan National Park